VEKALETNAME

(Türkiye’de Düzenlenen Vekaletnameler)

Türkiye’de düzenlenen vekaletnamelerin hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar ve takip edilecek yol bu bölümde açıklanmaktadır. Burada ayrıca vekaletname konusunda size hukuki ve noterlik hizmetleri verebilecek Türk Ä°ngiliz Ticaret ve Sanayi Odası üyesi avukat ve hukuk büroları listesi ile Oda’mızın sunduÄŸu Tasdik ve Çeviri hizmetleri bilgilerini de bulabilirsiniz. Bu bölüm, Türkiye’de düzenlenen vekaletname hakkında olup

Ä°ngiltere’de Düzenlenen Vekaletnameler için
Ä°ngiliz Vekaletnameler (Ä°ngilizce)
İngiliz Vekaletnameler (Türkçe)
bağlantısını seçiniz.

Bu bölüm sadece bir rehber niteliği taşımaktadır. Vekalet verecek kişinin önce bir notere danışması önerilmektedir.

VEKALETNAME NEDÄ°R?

Vekaletname, bir kişinin başka bir kişiyi belirli durumlarda kendi adına hareket edebilmesi için yazılı olarak yetkilendirdiği bir belgedir. Vekalet yetkisi, genel veya sınırlı bir yetki olabilir. Vekaletnamenin içeriği, bu vekaletname ile mahkemelerin uygulayacağı (infaz edeceği) vekaletin yetki kapsamını belirler. Vekaletnameler aşağıdaki durumlarda yararlı ve gereklidir:
– KiÅŸisel ya da ticari iÅŸlerinizin sizin yokluÄŸunuzda da sürdürülmesini istediÄŸiniz durumlarda; örneÄŸin baÅŸka bir ülkede iÅŸ kurmak veya takip etmek için bir temsilci görevlendirmek istiyorsanız
– KiÅŸisel veya ticari iÅŸlerinizin teknik bilgisi yüksek ya da bu konuda yetkili bir kiÅŸi tarafından yürütülmesini istediÄŸiniz durumlarda; örneÄŸin avukat atanması gibi konularda
– Kaza veya ciddi saÄŸlık sorunları gibi iÅŸlerinizi bizzat yürütebilmenize engel durumlarda; örneÄŸin mali ya da yasal iÅŸlerinizin takibi için

TÃœRKÄ°YE’DE DÃœZENLENEN VEKALETNAMELER
GENEL HUSUSLAR

Türkiye’de tanzim edilecek vekaletnamelerin Türk yasalarına uygun olarak hazırlanması ve vekaletnameleri onaylama yetkisi olan bir Türk Noteri tarafindan tasdiklenmesi gerekmektedir. Vekaletnamenin bir Türk Noteri tarafından onaylanması bu evrağın Türk yasalarına uygun bir ÅŸekilde tanzim edildiÄŸinin ispatını teÅŸkil etmektedir.

Vekalet veren kişi vekaletnameyi Noter huzurunda imzalamalıdır. Eğer vekaletname, şirket gibi bir tüzel kişi adına çıkarılıyorsa, vekaletnameyi veren kişinin bu hususta imzaya yetkili olup olmadığının kanıtlarını Noter isteyebilir.

TÜRK VEKALETNAME ÇEŞİTLERİ

Verilen yetkilere ve içeriÄŸine göre Türkiye’de tanzim edilecek vekaletnameler iki gruba ayrılır. Türkiye’de Vekaletme çıkartmanın aÅŸağıda açıklanan çeÅŸitlerinden size hangisinin uygun olduÄŸu bilgisini Noteriniz size verecektir.

Genel Vekaletname
Bir kimsenin, kendi adına birden fazla iÅŸin yapılması ve sonuçlandırılması için baÅŸka bir kiÅŸiye vermiÅŸ olduÄŸu, içeriÄŸinde birden fazla yetki bulunduran yetki belgesidir. ÖrneÄŸin, bir veya birden fazla avukatı dava takibi için yetkilendirmek amacıyla düzenlenen vekaletname “Genel Vekaletname”dir. (Genel Vekaletname örneÄŸi için burayı tıklayınız). Bu vekaletname Noterce düzenlenir.

Özel Vekaletname
Belirli bir işi sonuçlandırmak için verilen vekalet çeşiti olup münhasıran bir işin yapılması ve sonuçlandırılması için yetki veren vekalet belgesine denir. Boşanma, Taşınmaz alım satımı, İntikal, İntifa hakkı tesis, Emekli maaşı, SSK para çekme, Telefon bağlatma, İsim değişikliği, Yaş küçültme ya da büyültme davalarında da yapılacak işlemin özel olarak belirtilmesi ile vekaletname düzenlenebilir. Bu vekaletnameler Noterce tasdik edilir (Özel Vekaletname örneği için burayı tıklayınız).
Türkiye’de ikame olunacak Aile Hukuku ve Taşınmaz alım satımı ile ilgili davalarda vekaletnamenin fotoÄŸraflı olması aranmaktadır.Bu nedenle yabancı uyrukluların T.C. de aile hukuku özellikle boÅŸanma ve taşınmaz alım satımı konulu vekaletnamelerine fotoÄŸraf ekletmeleri gerekmektedir.

ŞİRKET KURULUŞU, GENEL KURUL, TİCARİ VEKALETNAMELER

Åžirket yetkilisinin imza sirküleri, kimliÄŸi ve konuya özel bilgi ve talimatlarını içeren vekaletname örneÄŸi ile Noter’e baÅŸvurulması gerekmektedir.

VEKALETİN KULLANILDIĞI ÜLKEYE GÖRE YAPILACAK İŞLEMLER

a) Türkiye’de Düzenlenip Türkiye’de Kullanılan Vekaletnameler
Yukarıda belirtilen ÅŸekilde hazırlanan ve noterce düzenlenen veya tasdik edilen vekaletnameler baÅŸka bir onaya gerek kalmaksızın Türkiye’de kullanılabilir.
b) Türkiye’de Düzenlenip Ä°ngiltere’de Kullanılan Vekaletnameler
Türkiye’de düzenlenen vekalatnamelerin Ä°ngiltere veya Hague Konvansiyonu’na taraf herhangi baÅŸka bir ülkede geçerli olması için noterlik tasdikini takiben aÅŸağıda açıklanan ÅŸekilde yasallaÅŸtırılması (Apostil edilmesi) gerekmektedir.

1. Adım: Vekaletnamenin Tasdiki
Türkiye’de hazırlanıp Ä°ngiltere’de kullanılacak olan vekaletnameler yukarıdaki (A) maddesinde belirtilen ÅŸekilde Noterden tasdik edilir.

2. Adım: Vekaletnamenin Yasallaştırılması (Apostil edilmesi)
Türkiye’de noterce tasdiklenmiÅŸ olup Ä°ngiltere’de kullanılacak vekaletnamelerin Türkiye’de yasallaÅŸtırma iÅŸlemine tabi tutulması (Apostil (Apostille) edilmesi) gerekmektedir. Noterden tasdiki yapılmış olan bir Türk Vekaletnamesinin apostili ya yetkili Türkiye makamlarınca ya da Türkiye’deki Ä°ngiliz ElçiliÄŸi veya Konsolosluklarınca apostil edilir. Şöyle ki:

2.i) Yetkili Türk makamlarınca Apostil
– Ä°dari belgelerde: Ä°llerde: Vali, Vali Yardımcısı, Ä°lçelerde: Kaymakam
– Adli belgelerde: Ağır ceza mahkemeleri bulunan Adli Kurul BaÅŸkanlıkları
Bu makamlardan hangisine başvuracağınızı Noteriniz size bildirecektir.

2.ii) Ä°ngiliz BüyükelçiliÄŸi / KonsolosluÄŸu’nca Tasdik edilmesi
Türk noter tasdikli vekaletnamelari Türkiye’deki Ä°ngiliz BüyükelçiliÄŸi veya Konsoloslukları da apostil edebilmektedir. En yakın Ä°ngiliz apostil mercisini bulmak için Türkiye’deki Ä°ngiliz ElçiliÄŸi Ä°ngiliz ElçilÄŸi websitesini ziyaret ediniz.

VEKALETNAME TERCÃœMELERÄ°

Türkiye’de tanzim edilen bir vekaletnamenin Ä°ngiltere’de kullanması amacıyla Ä°ngilizce’ye tercümesi gerekiyorsa,
– Çeviri Türkiye’de yapılacaksa; yeminli bir tercüman tarafından yapılıp, bir Türk noterce tasdikini takiben, yukarıdaki 2.i veya 2.ii maddelerinde belirtilen bir makamca apostil edilmesi gerekmektedir.
– Tercüme Ä°ngiltere’de yapılacaksa; tercümenin Ä°ngiliz noter tarafından tasdikini takiben FCO’da apostil edilmesi gerekmektedir.

Vekaletname konusunda danışmak istediğiniz bir konu olursa bize info@tbcci.org e-mail adresinden veya +(44) (0) 20 7321 0999 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.